Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjer for ansatte/frivillige i Good News Nødhjelpen

1. Personlig integritet

Alt arbeid skal utføres med personlig integritet, det vil si med ærlighet, og med redelige hensikter. Ansatte og frivillige skal avstå fra handlinger som kan minne om favorisering, vennetjenester eller bestikkelser. Ingen skal tilegne seg personlige fordeler av Good News sine ressurser.

2. Medmenneskelig respekt

Frivillige og ansatte i Good News skal respektere alle mennesker uten forskjellsbehandling eller diskriminering. Ingen skal utføre handlinger som kan anses som trakassering, misbruk, mobbing, diskriminering eller utnyttelse av personer. Good News Nødhjelpen skal være en åpen og inkluderende organisasjon, som verdsetter og tilrettelegger for menneskets mangfold.

3. Åpenhet

Det vektlegges og tilstrebes åpenhet i alle organisasjonens ledd.

4. Taushetsplikt

Alle frivillige og ansatte erkjenner og signerer taushetserklæring. Den er personlig, og innebærer at man behandler fortrolig informasjon med største forsiktighet.

5. Økonomisk ansvarlighet

Good News skal drive sin virksomhet slik at medlemmer, myndigheter og partnere har tillit til at organisasjonens økonomiske midler anvendes forsvarlig og i tråd med gjeldende lover og regelverk. Det skal utvises ansvarlighet ved administrering av økonomi, og alle Good News sine eiendeler skal behandles med stor forsiktighet.

6. Demokrati

Valg til lederposisjoner og verv, skal i den grad det er mulig, gjøres demokratisk. For øvrig er det demokratiske prosesser i alle ledd frem til avgjørelser av større art enn de respektive lederes instrukser tilsier.

7. Representasjon

Alle frivillige og ansatte skal representere Good News på en måte som viser at de ivaretar organisasjonens interesser, og skal ikke opptre på en måte som kan skade Good News og omdømme. Medarbeidere skal ikke offentlig gi uttrykk for meninger eller ta del i aktiviteter som kan virke negativt på Good News sin uavhengighet eller upartiskhet. Skillelinjene mellom privat engasjement og organisasjonen må fremgå tydelig.

Ansatte/Frivillige må også være ekstra oppmerksom på sin rolle ved bruk av sosiale medier. Uttalelser som representant for Good News skal alltid forankres i de grunnleggende etiske retningslinjene, verdiene og visjonene.

8. Samarbeidspartnere

Vurderinger av etisk art skal alltid ligge til grunn når det vurderes samarbeid med eksterne aktører.

9. Informasjonsplikt og varsling

Ansatte/frivillige har ansvar for at lover, regler, etiske retningslinjer og verdier etterleves og blir overholdt. Vi følger en logisk linje for varsling som innebærer at den enkelte som observere eventuelle avvik eller kritikkverdige forhold, selv snakker med vedkommende hvis mulig før man går videre til nærmeste leder.

10. Miljø

Good News skal på alle nivå bidra til positiv miljø påvirkning, og selv være et forbilde som organisasjon og personlig i så måte.  

11. Sikkerhet

Ansatte/frivillige skal overholde alle retningslinjer og lover i de respektive land de er involvert mht. våpen og andre tiltak for sikkerhetshåndtering.  

12. Gaver

Ansatte/frivillige skal ikke motta gaver på organisasjonens vegne til eget privat anliggende, alle gaver skal uavkortet inngå i Good News regnskap.

13. Rusmidler

Rusmidler og alkohol er ikke tillatt på Good News arrangementer eller i tjeneste for organisasjonen. Privat er det opp til den enkelte hva man gjør, men organisasjonen oppfordrer generelt til måtehold.